Kallelse till Enersize Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00 (CET) i Epicenter Stockholm, adress Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, Sverige. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 13.30 (CET).

A. Ärenden som behandlas på bolagstämman 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse för år 2018

-Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den förlust som balansräkningen utvisar och vinstutdelning

Styrelsen föreslår att nettoförlusten -1 644 318 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning utdelas.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägare som representerar ungefär 40 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget har informerat styrelsen att de kommer att göra ett förslag om styrelseledamöternas arvoden innan 18 april 2019.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägare som representerar ungefär 40 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget har informerat styrelsen att de kommer att göra ett förslag om antalet styrelseledamöter innan 18 april 2019.

12. Val av styrelseledamöter

Aktieägare som representerar ungefär 40 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget har informerat styrelsen att de kommer att göra ett förslag om val av styrelseledamöter innan 18 april 2019.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av bolaget.

14. Val av revisorer

Styrelsen föreslår att revisorbolag KPMG Oy Ab omväljs som bolagets revisor. KPMG Oy Ab har meddelat att den huvudansvariga revisorn ska bli CGR-revisorn Mauri Eskelinen. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

15. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets hemort ska ändras till Helsingfors och att 1 § av bolagsordningen skulle ändras att läsa på följande sätt:

”1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Enersize Oyj, Enersize Abp på svenska och Enersize Plc på engelska. Bolagets hemort är Helsingfors.”

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av optionsrätter

Aktieägare som representerar ungefär 40 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget har informerat styrelsen att de kommer att göra ett förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av optionsrätter innan 18 april 2019.

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter

Styrelsen kommer att göra ett förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter innan 18 april 2019.

Styrelsen kommer att föreslå att emitteringen kan ske i avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).

18. Avslutande av stämman

B. Bolagstämmohandlingar

Enersize Abp:s bokslut, revisionsberättelsen och beslutsförslagen till den ordinarie bolagsstämman samt denna kallelse finns tillgängliga på Enersize Abp:s webbplats www.enersize.com. Vidare kommer de ovan nämnda dokumenten att finnas tillgängliga vid bolagsstämman. Ordinarie bolagstämmans protokoll kommer att finnas tillgängligt på ovan nämnd webbplats senast från och med den 9 maj 2019.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har aktieägare som torsdagen den 11 april 2019 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i ordinarie bolagstämman skall anmäla sig senast den 18 april 2019 kl. 16.00 (EET) vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan skickas per e-post till adressen info@enersize.com.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, e-postadress samt namnet på̊ ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Enersize Abp används endast för ändamål som hänför sig till ordinarie bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar samt för aktieägarkommunikation. Aktieägare, hans/hennes/dess representant eller ombud skall vid behov kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Förvaltarregistrerade aktier

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han/hon/det skulle ha rätt att på bolagstämmans avstämningsdag den 11 april 2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande i ordinarie bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 18 april 2019 kl. 10.00 (EET) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till ordinarie bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i bolagets aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till ordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepappersystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagsstämman skall senast den 11 april 2019 registreras i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB.

För att upptas i Enersize Abp:s tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy ska innehavare av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna tillfälligt registreras på deras eget namn i Enersize Abp:s aktieägarförteckning hos Euroclear Sweden AB och ordna att det kontoförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast den 11 april 2019 och därför bör det kontoförande institutet underrättas i god tid före detta datum.

Aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagstämman måste begära att aktierna tillfälligt registreras i Enersize Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. En sådan begäran måste lämnas in skriftligen till Enersize Abp senast den 12 april 2019 kl. 10.00 svensk tid (CET). Tillfällig registrering via Enersize Abp anses utgöra en anmälan till ordinarie bolagsstämman.

4. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Fullmakten gäller endast en bolagstämma ifall inget annat anges. Om en aktieägare företräds av flera ombud på ordinarie bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till ordinarie bolagstämma uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Enersize Abp, Ordinarie bolagstämma, Malminrinne 1 B, 00180, Helsingfors, Finland, innan anmälningstidens utgång.

5. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen.

Mötet hålls på finska och/eller engelska. En del av materialet vid mötet kan presenteras på svenska.

På dagen för denna kallelse 2 april 2019 är antalet aktier i Enersize Abp 32 229 680 stycken. Varje aktie berättigar till en röst på bolagstämman.

Helsingfors den 2 april 2019

ENERSIZE ABP

Styrelsen

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS