Kallelse till Enersize Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 13.00 (EET) i Tekniskas Salar, adress Eerikinkatu 2, våning 6, Helsingfors, Finland. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 12.30 (EET).

A. Ärenden som behandlas på bolagstämman 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse för år 2017

-Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den förlust som balansräkningen utvisar och vinstutdelning

Styrelsen föreslår att nettoförlusten -1 820 407 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning utdelas.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägare som representerar ungefär 44,84 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämman: 2 000 euro per styrelseledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställnings- eller serviceförhållande till bolaget.

Det föreslås vidare att styrelseledamöternas skäliga rese- och logikostnader ersätts. Rese- och logikostnader ersätts ej till styrelseledamöter som bor i huvudstadsregionen när möten hålls i huvudstadsregionen.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägare som representerar ungefär 44,84 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att fyra (4) styrelseledamöter väljs till styrelsen.

12. Val av styrelseledamöter

Aktieägare som representerar ungefär 44,84 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att de nuvarande styrelseledamöterna Christian Merheim, Thomas Bengtsson, Pirita Mikkanen och Sami Mykkänen omväljs enligt deras samtycke. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av bolaget.

14. Val av revisorer

Styrelsen kommer att meddela sitt förslag till bolagets revisor senast den 19 april 2018.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att bestämma, i en eller flera transaktioner, om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 23,9 procent av samtliga aktier i bolaget på dagen för denna stämmokallelse.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemissionerna samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.

Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.

Bemyndigandet upphäver det av den ordinarie bolagstämman den 1 mars 2017 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om aktieemissioner. Bemyndigandet upphäver dock inte det av den extraordinarie bolagstämman den 3 februari 2017 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om emission av optionsrätter. Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den 30 juni 2019.

16. Avslutande av stämman

B. Bolagstämmohandlingar

Enersize Abp:s bokslut, revisionsberättelsen och beslutsförslagen till den ordinarie bolagsstämman samt denna kallelse finns tillgängliga på Enersize Abp:s webbplats www.enersize.com. Vidare kommer de ovan nämnda dokumenten att finnas tillgängliga vid bolagsstämman och kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran. Ordinarie bolagstämmans protokoll kommer att finnas tillgängligt på ovan nämnd webbplats senast från och med den 10 maj 2018.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har aktieägare som måndagen den 16 april 2018 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i ordinarie bolagstämman skall anmäla sig senast den 20 april 2018 kl. 16.00 (EET) vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan skickas per e-post till adressen info@enersize.com.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, e-postadress samt namnet på̊ ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Enersize Abp används endast för ändamål som hänför sig till ordinarie bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare, hans/hennes/dess representant eller ombud skall vid behov kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Förvaltarregistrerade aktier

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han/hon/det skulle ha rätt att på bolagstämmans avstämningsdag den 16 april 2018 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande i ordinarie bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 20 april 2018 kl. 10.00 (EET) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till ordinarie bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i bolagets aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till ordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepappersystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagsstämman skall senast den 16 april 2018 registreras i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB.

För att upptas i Enersize Abp:s tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy ska innehavare av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna tillfälligt registreras på deras eget namn i Enersize Abp:s aktieägarförteckning hos Euroclear Sweden AB och ordna att det kontoförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast den 16 april 2018 och därför bör det kontoförande institutet underrättas i god tid före detta datum.

Aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagstämman måste begära att aktierna tillfälligt registreras i Enersize Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. En sådan begäran måste lämnas in skriftligen till Enersize Abp senast den 17 april 2018 kl. 10.00 svensk tid (CET). Tillfällig registrering via Enersize Abp anses utgöra en anmälan till ordinarie bolagsstämman.

4. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Fullmakten gäller endast en bolagstämma ifall inget annat anges. Om en aktieägare företräds av flera ombud på ordinarie bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till ordinarie bolagstämma uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Enersize Abp, Ordinarie bolagstämma, Malminrinne 1 B, Helsingfors, Finland, innan anmälningstidens utgång.

5. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen.

Mötet hålls på finska. En del av materialet vid mötet kan presenteras på engelska.

På dagen för denna kallelse 4 april 2018 är antalet aktier i Enersize Abp 29 229 680 stycken. Varje aktie berättigar till en röst på bolagstämman.

Kallelse på finska samt engelsk översättning av kallelsen finns tillgängliga för nedladdning på bolagets hemsida. www.enersize.com.

Helsingfors den 4 april 2018

ENERSIZE ABP

Styrelsen

För mer information:

Verkställande Direktör Sami Mykkänen

Telefon: +358 40 559 9047

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

Bolagets Certified Adviser är Sedermera Fondkommission.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS