Kallelse till Enersize Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 juni 2021 kl. 15.00 (CET) plats: Epicenter, adress Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, Sverige. Registrering och utdelande av röstsedlar inleds kl. 14.30 (CET).

A. Ärenden som behandlas på bolagstämman
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse för år 2020

-Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den förlust som balansräkningen utvisar och vinstutdelning
Styrelsen föreslår att nettoförlusten 2 180 834,98 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning utdelas.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägare som representerar ungefär 19 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: EUR 600 per månad till styrelseordförande. EUR 400 per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställda i bolaget.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägare som representerar ungefär 19 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att tre eller fyra (3-4) styrelseledamöter väljs till styrelsen.

12. Val av styrelseledamöter
Aktieägare som representerar ungefär 19 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget kommer att föreslå val av ledamöter för ordinarie bolagsstämman. Förlag kommer att presenteras på bolagets hemsida senast torsdagen den 3 juni.

13. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av bolaget.


14. Val av revisorer
Styrelsen föreslår att revisorbolag KPMG Oy Ab omväljs som bolagets revisor. KPMG Oy Ab har meddelat att den huvudansvariga revisorn ska bli CGR-revisorn Mauri Eskelinen. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om emission av aktier, optioner och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier . Styrelsen skulle med stöd av bemyndiganden få besluta om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigande innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av optioner och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, kan med stöd av bemyndigandet uppgå till högst 200 000 000 nya eller av bolaget innehavda aktier, vilket motsvarar cirka 85,8 procent av Bolagets nuvarande registrerade aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal, dock alltid endast om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om det från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta.

Styrelsen föreslår att bemyndigandet ersätter bemyndigandet från extra bolagsstämman den 30 mars 2021 till styrelsen att besluta om aktieemissioner samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till högst 70 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att inte ersätta bemyndigandet från extra bolagsstämman den 28 november 2018 till styrelsen att besluta om aktieemissionen av högst 3 142 856 aktier som en del av ersättning som ska betalas i samband med förvärvet av Airdev AB:s aktier som offentliggjort den 6 november 2018, inklusive högst 2 000 000 aktier som kan betalas som tilläggsköpeskilling. Det bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 för styrelsen att besluta om ett optionsprogram omfattande 25 000 000 teckningsoptioner ersätts inte. Styrelsen föreslår att bemyndigandet ska vara i kraft till och med den 31 januari 2022.

16. Avslutande av stämman

B. Bolagstämmohandlingar

Enersize Abp:s bokslut, revisionsberättelsen och beslutsförslagen till den ordinarie bolagsstämman samt denna kallelse finns tillgängliga på Enersize Abp:s webbplats enersize.com. Vidare kommer de ovan nämnda dokumenten att finnas tillgängliga vid bolagsstämman. Ordinarie bolagstämmans protokoll kommer att finnas tillgängligt på ovan nämnd webbplats senast från och med den 17 juni 2021.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning i Euroclear Finland Oy
Rätt att delta i ordinarie bolagsstämma har aktieägare som torsdagen den 28 maj 2021 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i ordinarie bolagstämma skall anmäla sig senast den 3 juni 2021 kl. 16.00 (EET). Anmälan till bolagsstämman kan skickas per e-post till adressen info@enersize.com.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personnummer, adress, e-postadress samt namnet på̊ ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Enersize Abp används endast för ändamål som hänför sig till ordinarie bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar samt för aktieägarkommunikation. Aktieägare, hans/hennes/dess representant eller ombud skall vid behov kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Förvaltarregistrerade aktier i Euroclear Finland Oy
Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie bolagsstämma med de aktier på basis av vilka han/hon/det skulle ha rätt att på bolagstämmans avstämningsdag den 28 maj 2021 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande i ordinarie bolagsstämma förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 3 juni 2021 kl. 10.00 (EET) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till ordinarie bolagsstämma.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin förvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i bolagets aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till ordinarie bolagsstämman. Förvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB
Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepappersystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagsstämman skall senast den 28 maj 2021 registreras i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB.

För att upptas i Enersize Abp:s tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy ska innehavare av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna tillfälligt registreras på deras eget namn i Enersize Abp:s aktieägarförteckning hos Euroclear Sweden AB och ordna att det kontoförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast den 28 maj 2021 och därför bör det kontoförande institutet underrättas i god tid före detta datum.

Aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagstämman måste begära att aktierna tillfälligt registreras i Enersize Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. En sådan begäran måste lämnas in skriftligen till Enersize Abp senast den 28 maj 2021 kl. 10.00 svensk tid (CET). Tillfällig registrering via Enersize Abp anses utgöra en anmälan till ordinarie bolagsstämman.

4. Ombud och fullmakter
Med anledning av COVID-19 kommer bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför bolagsstämma. Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder: Ingen förtäring eller dryck och inga giveaways kommer att erbjudas. Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas. Bolagsstämman kommer att begränsas i tid, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter. Aktieägare uppmanas rösta via ombud. Bolaget följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför bolagsstämman.

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Fullmakten gäller endast en bolagstämma ifall inget annat anges. Om en aktieägare företräds av flera ombud på ordinarie bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till ordinarie bolagstämma uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Enersize Abp c/o Enersize Advanced Research AB, Ordinarie bolagstämma, Ideongatan 3b, 223 62 LUND.

5. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen.

Mötet hålls på finska och/eller engelska. En del av materialet vid mötet kan presenteras på svenska.

På dagen för denna kallelse den 19 maj 2021 är antalet aktier i Enersize Abp 233 202 425 stycken. Varje aktie berättigar till en röst på bolagstämman.

Helsingfors den 19 maj 2021

ENERSIZE ABP
Styrelsen

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Enersize signs LOI with Akila to explore decarbonization in China and APAC through digital twin platform

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) has signed a letter of intent (“LoI”) with Akila Information Systems Ltd (“Akila”), recently named one of the World Economic Forum’s 100 global Technology Pioneers for 2022. Akila is a subsidiary of Hong Kong-based Aden Services (Group) Co., Ltd (“Aden”). And this LoI is an important milestone towards a fully developed partnership where Enersize Compressed Air Services are integrated into the Akila Services and its data platform which uses digital twin and AI technologies to empower data-driven decision making and ESG reporting for large and multinational portfolios.

Läs mer »

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

NEWS