Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Idag, den 25 april 2019, hölls årsstämman för Enersize Abp (Oyj). Vid stämman var totalt 3 aktieägare, 12.141.675 aktier och röster representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet

Bolagstämman fastställde bokslutet för år 2018 och beslöt att förlusten för räkenskapsperioden, 1.644.317,90 euro, överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen dividend utdelas. Bolagstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för år 2018.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och val av styrelseledamöter

Bolagstämman beslöt att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: EUR 400 per månad till styrelseordförande. EUR 300 per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till bolaget. Vidare ersätts styrelseledamöternas skäliga rese- och logikostnader som hänför sig till styrelsemöten. Rese- och logikostnader ersätts ej till styrelseledamöter som bor i huvudstadsregionen när möten hålls i huvudstadsregionen.

Bolagstämman beslöt att välja fyra (4) styrelseledamöter. De nuvarande styrelseledamöterna Christian Merheim, Thomas Bengtsson och Sami Mykkänen återvaldes till styrelsen samt att Martin Sturesson enligt samtycke väljs in som ny ledamot till styrelsen. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Martin Sturesson (1968) är en professionell investerare med bakgrund som CFO, controller och ekonomichef inom både privata och noterade bolag. Martin Sturesson kommer senast från en befattning som CFO för Sivers IMA och har en BA i företagsekonomi från Lunds Universitet.

Revisorns arvode och val av revisor

Bolagstämman beslöt att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av bolaget. Som bolagets revisor valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har meddelat att CGR-revisor Mauri Eskelinen kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordning

Bolagstämman beslöt att ändra bolagsordning så att bolagets hemort ska ändras till Helsingfors och att 1 § av bolagsordningen skulle ändras att läsa på följande sätt:

”1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Enersize Oyj, Enersize Abp på svenska och Enersize Plc på engelska. Bolagets hemort är Helsingfors.”

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av optionsrätter

Bolagsstämman beslöt att den extra stämman (3:e februari 2017) till styrelsen givna tidigare bemyndigande om 1.577.000 optionsrätter vilket berättigar till emittering av maximalt 1.577.000 nya aktier dras tillbaks och istället ersätts med två optionsprogram om sammantaget 2.447.000 optioner vilket berättigar till emittering av maximalt 2.447.000 nya aktier, varav maximalt 130.000 till styrelseledamöter.

Optionsprogram 1: Bemyndigande till styrelsen om fördelning av maximalt 1.380.000 optionsrätter till nytillträdda ledande befattningshavare, varav maximalt 1.250.000 till VD, 90.000 till ny styrelseordförande som inte tidigare har optioner och 40.000 till nyinvald styrelseledamot som inte tidigare har optioner.

Optionsprogram 2: Bemyndigande till styrelsen om fördelning av optionsrätter till anställda i företaget och till rådgivare och samarbetspartners till företaget.

Följande villkor gäller för optionerna:

        Teckningskurs för aktier är 2,20 SEK.

        Teckningsperiod för aktier sträcker sig till och med den 31 december 2024.

        Teckningsperiod för aktier med 1.000.000 optioner som tilldelas till VD börjar jämnt under varje månad under en tre-årsperiod som börjar från början av maj 2019. Villkor för att uppnå fördelning av de sista 250.000 optionerna definieras närmare av styrelsen.

        Teckningsperiod för aktier med optioner som tilldelas till styrelseordförande och styrelseledamot börjar jämnt under varje månad under styrelsens mandatperiod.

Styrelsen beslutar om andra villkor för optioner och fördelning av optioner till anställda i företaget, rådgivare och samarbetspartners. Stämman beslutar, enligt ovan, om fördelning av optioner till VD och till styrelsens ledamöter

Optionsprogrammet föreslås mot bakgrund av bolagets situation och möjligheter för att skapa långsiktigt incitament att vända bolaget.

Bemyndigandet upphäver det av den extra stämman (3:e februari 2017) till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om optionsrätter om 1.577.000 optioner. Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den 30 juni 2020.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att bestämma, i en eller flera transaktioner, om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, enligt följande:

Antalet nya aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 15.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 45 procent av samtliga aktier i bolaget på dagen för denna förslag.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemissionerna samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.

Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att dels kunna finansiera utveckling av bolagets verksamhet samt också att kunna omstrukturera delar av bolagets skulder genom s.k. kvittningsemissioner vilket styrelsen kan komma att föreslå till fordringsägare som finansierat vissa av bolagets projektlån och även till personal, rådgivare, samarbetspartners, styrelse och ledande befattningshavare, i de fall intresse finns att konvertera hel eller del av lön eller annan fordran relaterat till operativa insatser i bolaget. I det fall styrelsens bemyndigande för eventuella kvittningsemissioner tillämpas för personal, rådgivare, samarbetspartners, styrelse och ledande befattningshavare är villkoren begränsade så att s.k. rabatt i eventuella riktade kvittningsemissioner inte ska förekomma utan sådana kvittningsemissioner ska ske till lägst det volymviktade genomsnittspriset för aktien under en månad innan sådan emission. För tydlighets skull gäller inte denna begränsning av villkoren andra fordringsägare såsom långivare till projektlån.

Bemyndigandet upphäver det av den ordinarie bolagstämman den 26 april 2018 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om aktieemissioner. Bemyndigandet upphäver dock inte det av den extraordinarie bolagstämman den 28 november 2018 givna bemyndiganden. Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den 30 juni 2020.

Styrelsens konstituerande möte

Styrelsen som valts vid bolagstämman höll efter bolagsstämman sitt konstituerande möte, där Thomas Bengtsson valdes till styrelseordförande.

Presentation på Stämman 

På bolagsstämman höll Styrelsens nyblivne ordförande, Thomas Bengtsson, och bolagets VD, Anders Sjögren en presentation. Presentationen är bifogad till detta pressmeddelande som pdf.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS