Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Idag, den 26 april 2018, hölls årsstämma i Enersize Abp (Oyj). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Beslut om disposition av den förlust som balansräkningen utvisar och vinstutdelning

Stämman beslutade att nettoförlusten -1 820 407 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning utdelas.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Stämman beslutade att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: 2 000 euro per styrelseledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställnings- eller serviceförhållande till bolaget.

Vidare beslutade stämman att styrelseledamöternas skäliga rese- och logikostnader ersätts. Rese- och logikostnader ersätts ej till styrelseledamöter som bor i huvudstadsregionen när möten hålls i huvudstadsregionen.

Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att fyra (4) styrelseledamöter väljs till styrelsen.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att de nuvarande styrelseledamöterna Christian Merheim, Thomas Bengtsson, Pirita Mikkanen och Sami Mykkänen omväljs enligt deras samtycke. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Beslut om revisorns arvode

Stämman beslutade att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av bolaget.

Val av revisorer

Stämman beslutade att KPMG Oy Ab nyväljs som bolagets revisor med CGR-revisor Mauri Eskelinen som huvudansvarig revisor. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas att bestämma, i en eller flera transaktioner, om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 23,9 procent av samtliga aktier i bolaget på dagen för denna stämmokallelse.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemissionerna samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.

Bemyndigandet upphäver det av den ordinarie bolagstämman den 1 mars 2017 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om aktieemissioner. Bemyndigandet upphäver dock inte det av den extraordinarie bolagstämman den 3 februari 2017 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om emission av optionsrätter. Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den 30 juni 2019.

Styrelsens konstituerande möte

Styrelsen som valts vid bolagsstämman höll efter bolagsstämman sitt konstituerande möte där Christian Merheim valdes till styrelseordförande.

Presentation på Stämman

På bolagsstämman höll Styrelsens ordförande, Christian Merheim och bolagets VD, Sami Mykkänen en presentation. Presentationen är bifogad till detta pressmeddelande som pdf. 

För mer information:
Christian Merheim, styrelseordförande
Tel: +46(0)708-182 853
E-mail: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com 

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

Bolagets Certified Adviser är Sedermera Fondkommission.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS