enersize-logo 300

Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Idag, den 3 juni 2022, hölls ordinarie bolagsstämma för Enersize Abp (Oyj) (”Bolaget”).

Vid stämman var 21 269 094 aktier och röster representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet

 • Bolagstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2021 och beslöt att förlusten för räkenskapsperioden, 1 624 403 euro, överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning sker.
 • Bolagstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1.1.2021-31.12.2021.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och val av styrelseledamöter

 • Bolagstämman beslöt att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: 600 euro per månad till styrelseordförande. 400 euro per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till Bolaget.
 • Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter.
 • De tidigare styrelseledamöterna Anders Lundström, Stefan Kaiser, Sami Mykkänen och Lassi Noponen har tidigare informerat styrelsen om att de ställt sina platser till förfogande och avgår på egen begäran.
 • Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslag av aktieägare representerande ungefär 19 procent av Bolagets aktier och röster i bolaget att de nya styrelseledamöterna, Ola Möllerström, Johan Olson, Alexander Fällström och Elin Skarp, som presenterats på Bolagets webbplats den 27 maj 2022, väljs enligt deras samtycke. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Johan Olson är företagsekonom med inriktning på organisation samt är certifierad Styrelseledamot, Projektledare och EU projektsamordnare. Johan har en gedigen erfarenhet inom affärs- och innovationsutveckling samt som VD/ledare/ledamot i både noterade och onoterade bolag.

Ola Möllerström har mer än 25 års erfarenhet av internationell affärsutveckling. Har ledningserfarenhet av branscher och företag som transformerats i både produkterbjudande och värdekedja. Ola har mångårig bakgrund som VD/ledare/ledamot i både noterade och onoterade bolag.

Elin Skarp har mer än 20 års erfarenhet från säkerhet- och IT-branschen i olika ledande roller inklusive internationell affärsutveckling och kund transformation, försäljning och marknadsföring, business operation samt change management. Elin Skarp har en Magisterexamen i Political Science från Lunds Universitet.

Alexander Fällström har en examen i ekonomi från Harvard University och har en bakgrund inom Private Equity och M&A med fokus på Industrials och Business Services. Även erfarenhet inom kapitalförvaltning. Tidigare anställning vid Capillar Advisory i Stockholm, samt Goldman Sachs & Jefferies i London.

Revisorns arvode och val av revisor

 • Bolagstämman beslöt att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av Bolaget. Som Bolagets revisor valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har meddelat att CGR-revisor Mauri Eskelinen kommer att utses som huvudansvarig revisor. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

 • Bolagstämman bemyndigade styrelsen att bestämma, i en eller flera rater om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
 • Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst
  1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier.
 • Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal.
 • Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigande innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.
 • Bemyndigandet ersätter alla tidigare bemyndiganden förutom de som listats nedan: Det bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 för styrelsen att besluta om ett optionsprogram omfattande 25 000 000 teckningsoptioner ersätts inte.
 • Det nya bemyndigandet är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte senare än 30 juni 2023.

Ändring av bolagsordning

 • Bolagstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsen att tredje stycket av 7 § av bolagets bolagsordning ändras så att den lyder enligt följande (texter på svenska och finska):

”Bolagsstämman kan hållas, förutom i bolagets hemvist, i Helsingfors stad i Finland eller i Stockholms eller Lunds städer i Sverige.”

”Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman tai Lundin kaupungeissa Ruotsissa”.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS