Kommuniké från Enersize Abp:s extra bolagsstämma

Idag, den 28 november 2018, hölls extra bolagsstämma i Enersize Abp. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades i enighet.

Val av en ny styrelseledamot

Stämman beslutade att Alexander Lidgren nyväljs som femte styrelseledamot i styrelsen.

Alexander Lidgren (M.Sc. (Environmental Management & Policy) och B.Sc (Business Administration & Marketing), f. 1971)

Alexander Lidgren var VD i Loudspring Plc under perioden 2015-2018. Dessförinnan var han ansvarig för svenska Energimyndighetens cleantechinvesteringsportfölj, vilken har innehållit cirka 60 bolag. Lidgren är även grundare och tidigare VD för Cleantech Scandinavia, vilket är ett ledande investeringsnätverk i de nordiska länderna. Härutöver är han grundare av Nordic Cleantech Open, en framstående tävling för cleantech-entreprenörer i de nordiska länderna.

Det noterades även att Pirita Mikkanen vid tidpunkten för extra bolagsstämman avgick från bolagets styrelse. (Styrelsen består därmed efter den extra bolagsstämman av totalt fyra ledarmöter)

Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för perioden som börjar den 1 december 2018 och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: 400 euro per månad per styrelseledamot. För tydlighetens skull tillfaller styrelsearvode som beslutades om vid årsstämma den 26 april 2018 ej efter den 30 november 2018. Inget arvode utbetalas till verkställande direktör av bolaget. Vidare beslutades att styrelseledamöternas skäliga rese- och logikostnader ersätts. Rese- och logikostnader ersätts ej till styrelseledamöter som bor i Helsingforsregionen när möten hålls i Helsingforsregionen.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas att bestämma om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 44 200 276 aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemissionerna samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och överlåtelsen av egna aktier. Aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta och styrelsen har för detta förslag till bemyndigandet dragit slutsatsen att det finns så vägande ekonomiska skäl för de aktuella emissionerna. Bemyndigandet kan användas enligt följande:

1)    emission av högst 30 000 000 aktier för genomförande av det konvertibla lån som offentliggjorts den 6 november 2018 och emission av nödvändiga konvertibla instrument;

2)    emission av högst 11 057 420 aktier för genomförande av teckningsoptioner som offentliggjort den 6 november 2018 och emission av nödvändiga teckningsoptioner; och

3)    emission av högst 3 142 856 aktier som en del av ersättning som ska betalas i samband med förvärvet av Airdev AB:s (inkråmsbolag för LEAQS) aktier som offentliggjort den 6 november 2018, inklusive högst 2 000 000 aktier som kan betalas som tilläggsköpeskilling.

Aktier kan avyttras mot betalning (inklusive kvittering och konvertering) eller emitteras utan betalning. En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta. Styrelsen kan besluta om emission till bolaget självt i enlighet med 9 kap 20 § aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ersätter inte de föregående till styrelsen givna bemyndigande att besluta om aktieemissioner, samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den 28 november 2023.

Helsingfors den 28 november 2018

ENERSIZE ABP

Styrelsen

För mer information:

Christian Merheim, styrelseordförande

Tel: +46(0)708-182 853

E-mail: christian.merheim@enersize.com

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com 


Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 


Bolagets Certified Adviser är Sedermera Fondkommission, +46 40 615 14 10, www.sedermera.se


More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS