Kommuniké från Enersize Abp:s (Oyj) extra bolagsstämma

Tisdagen den 30 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Stockholm för Enersize Abp (Oyj)
("Bolaget"). Vid den extra bolagstämman var totalt 1 aktieägare, 44 525 930 aktier och röster representerade. Närvarande var även styrelseordförande Anders Lundström, styrelseledamoten Thomas Bengtsson samt bolagets VD, Anders Sjögren.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om, i en eller flera rater, att bestämma om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 70 000 000 nya eller av bolaget innehavda aktier, vilket motsvarar cirka 30,2 procent av Bolagets nuvarande registrerade aktier.

Styrelsen får med stöd av bemyndigandet besluta om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.

Styrelsen får använda bemyndigandet t.ex. till företrädesemission, emission av teckningsoptioner och eventuell riktad aktieemission.

Aktier kan avyttras mot betalning eller emitteras utan betalning. En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om det från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta.

Bemyndigandet ersätter bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2020 till styrelsen att besluta om aktieemissioner, samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till högst 140 000 000 aktier.

Det nya ovan preciserade bemyndigandet är ikraft till den 31 december 2021.

Bemyndigandet från extra bolagsstämman den 28 november 2018 till styrelsen att besluta om aktieemissionen av högst 3 142 856 aktier som en del av ersättning som ska betalas i samband med förvärvet av Airdev AB:s aktier som offentliggjort den 6 november 2018, inklusive högst 2 000 000 aktier som kan betalas som tilläggsköpeskilling ersätts inte och hålls ikraft.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av optionsrätter

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget av aktieägare som representerar ungefär 20 procent av bolagets aktier och av rösterna i bolaget att det av den ordinarie bolagsstämman (25 april 2019) till styrelsen givna tidigare bemyndigande om fördelning av maximalt 1 380 000 optionsrätter dras tillbaka och istället ersätts med bemyndigandet för styrelsen att besluta om ett optionsprogram för teckningsoptioner omfattande 25 000 000 optionsrätter.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 25 000 000 nya eller av bolaget innehavda aktier.

Följande villkor gäller optionerna:

– Teckningskurs för aktier är 0,48 SEK.
– Teckningsperiod för aktier sträcker sig till och med den 30 juni 2024.

Bolagsstämman beslöt att baserat på bemyndigande så kan optioner fördelas till VD och till styrelsens ledamöter enligt följande:

  • VD Anders Sjögren ges möjlighet att förvärva 5 596 000 teckningsoptioner
  • Ordföranden Anders Lundström ges möjlighet att förvärva 5 130 000 teckningsoptioner
  • Styrelseledamot Stefan Kaiser ges möjlighet att förvärva 5 130 000 teckningsoptioner

Bolagsstämman beslöt att styrelsen beslutar om andra villkor för teckningsoptioner och om fördelning i övrigt till andra personer än VD och styrelseledamöter.

Bemyndigandet är i kraft till och med den 30 juni 2021.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas den 10 juni 2021 i Stockholm. Enersizes årsredovisning för räkenskapsåret 2020 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.enersize.com) senast tre veckor innan årsstämman.

ENERSIZE OYJ
Styrelsen