Kommuniké från Enersize Oyj:s extra bolagsstämma

Idag, den 24 september 2019, hölls extra bolagsstämma i Enersize Oyj. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut vid Enersize Oyj:s extra bolagstämma

Enersize Oyj:s extra bolagstämma hölls 24.9.2019 i Helsingfors. Vid den extra bolagstämman var totalt 3 aktieägare, 12 141 675 aktier och röster representerade.

På bolagstämman behandlades följande ärenden:

Val av en ny styrelseledamot

Bolagstämman beslöt att välja femte styrelseledamot. Anders Lundström valdes in som ny ledamot till styrelsen för den period som börjar den 1 december 2019 och slutar vid slutet av ordinarie bolagstämman 2020.

Anders Lundström, född 1964, är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är idag aktiv som styrelseordförande för W5 Solutions AB, ett bolag som levererar högteknologiska lösningar till bland annat försvarsindustrin. Lundströms tidigare erfarenheter inkluderar bland annat rollen som styrelseledamot och VD i Svenska Aerogel Holding AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market. Under perioden 2005 –2010 var Anders Lundström VD på Newbeam AB. Han var 2001–2005 VD och styrelseledamot på PAf Rekrytering AB och 1998–2001 senior konsult på SEE Headhunting & Consulting. Dessförinnan innehade Anders Lundström affärsledande roller inom Poolia-koncernen samt på Rexroth Mecman.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Den extra bolagstämman bemyndigade styrelsen att bestämma, i en eller flera rater om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 165 000 000 nya eller av bolaget ägda aktier, vilket motsvarar cirka 477,89 procent av Bolagets nuvarande registrerade aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigande innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.

Bemyndigandet kan används t.ex. till företrädesemission, emission av teckningsoptioner och eventuell riktad aktieemission till emissionsgaranterna som publicerats den 3 september 2019, samt till riktad aktieemission för att kunna omstrukturera delar av bolagets skulder genom s.k. kvittningsemissioner med samma teckningskurs som används i företrädesemissionen vilket styrelsen kan komma att föreslå till fordringsägare som finansierat vissa av bolagets projektlån och även för riktad aktieemission till personal, rådgivare, samarbetspartners, styrelse och ledande befattningshavare, i de fall intresse finns att konvertera hel eller del av lön eller annan fordran relaterat till operativa insatser i bolaget.

Aktier kan avyttras mot betalning eller emitteras utan betalning. En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om det från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta.

Bemyndigandet ersätter bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman den 25 april 2019 till styrelsen att besluta om aktieemissioner, samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till högst 15 000 000 aktier. Bemyndigandet inte ersätter bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman den 25 april 2019 till styrelsen att besluta om två optionsprogram om sammantaget 2 447 000 optioner vilket berättigar till emittering av maximalt 2 447 000 nya aktier samt bemyndigandet från extra bolagsstämman den 28 november 2018 till styrelsen att besluta om aktieemissionen av högst 3 142 856 aktier som en del av ersättning som ska betalas i samband med förvärvet av Airdev AB:s aktier som offentliggjort den 6 november 2018, inklusive högst 2 000 000 aktier som kan betalas som tilläggsköpeskilling. Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den 31 december 2021.

ENERSIZE OYJ

Styrelsen

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS