Kommuniké från extra bolagsstämma i Enersize Oyj

Vid extra bolagsstämma i Enersize Oyj (”Enersize” eller Bolaget”) den 5 november 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://enersize.com.

Stämman beslutade om:

  • Företrädesemission om högst 116 886 926 nya aktier (”Företrädesemissionen”). Bolaget kommer att tilldela alla aktieägare som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 9 november 2021 är registrerade i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Inga bråkdelar av aktier kommer att utfärdas och det kommer inte att vara möjligt att delvis utnyttja en enstaka teckningsrätt. Alla teckningsrätter som förblir outnyttjade i slutet av teckningsperioden upphör att gälla utan någon kompensation. Teckning kan ske under perioden från och med 12 november 2021 till och med 25 november 2021 i Sverige och 29 november 2021 i Finland mot en teckningskurs om 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie. Om emissionen övertecknas kan styrelsen besluta att använda en övertilldelningsoption för att emittera upp till 11 688 692 ytterligare aktier.
  • Riktad emission om högst 116 886 926 nya aktier (den ”Riktade Emissionen”). Aktierna erbjuds för teckning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, pro rata till följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB. Teckning av aktier ska ske senast den 29 november 2021 mot en teckningskurs om 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie och betalning ska ske senast den 6 december 2021. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och på de villkor som Bolagets styrelse bedömer av emissionen kan genomföras, anpassad till den rådande marknadssituationen. Aktier som emitteras i samband med den Riktade Emissionen medför inte rätt att delta i Företrädesemissionen.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad emission till de investerare som har rätt att teckna aktier i den Riktade Emissionen, som kompensation för deras garantiåtaganden i Företrädesemissionen, ifall den ska betalas i aktier. Sådana aktier ska emitteras till marknadspris såsom fastställs av styrelsen.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Enersize Oyj announces final outcome of the rights issue

The rights issue in Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”), which was resolved at the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021 (the “Rights Issue”), was subscribed to 100 percent, corresponding to approximately SEK 14 million. In total, 116,886,926 shares were subscribed for, of which 59,856,938 with preferential rights, 20,416,719 without preferential rights and 36,613,269 within the framework of the procured consortium of underwriters. In addition, the Company will receive approximately SEK 14 million through the directed issue, which was resolved at the Extraordinary General meeting on 5 November 2021 (the “Directed Issue”), resulting in the Company receiving a total of approximately SEK 28 million before issuance costs.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes information memorandum regarding the rights issue

Enersize Oyj (”Enersize” or the “Company”) today publishes an information memorandum by reason of the rights issue of shares resolved by the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021, in accordance with the proposal of the Board of Directors (the “Rights Issue”). Upon full subscription in the Rights Issue, the Company will receive approximately SEK 14 million before issue costs. The Rights Issue is secured through underwriting commitments corresponding to 100 percent of the maximum issue volume. Enersize also carries out a directed share issue of approximately SEK 14 million to ten qualified investors.

Läs mer »

Enersize Q3 2021 Company Brief

Enersize Oyj’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3 2021 company brief originally published in Swedish on November 11, 2021, with title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021”.

Läs mer »

Enersize receives important patent approvals in China

Nasdaq First North-listed Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) has received two approvals for its Chinese patent applications. The patents relate partly to a method for designing, optimizing, and performing measurements of compressed air systems that consist of several compressors, and partly to visualizing the energy consumption in such systems. The patents are important steps in the development of the Enersize software platform Compressed Air Services (“CAS”), which offers Enersize’s customers continuous monitoring and optimization of compressed air systems.

Läs mer »

NEWS