Kommuniké från extra bolagsstämma i Enersize Oyj

Vid extra bolagsstämma i Enersize Oyj (”Enersize” eller Bolaget”) den 5 november 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://enersize.com.

Stämman beslutade om:

  • Företrädesemission om högst 116 886 926 nya aktier (”Företrädesemissionen”). Bolaget kommer att tilldela alla aktieägare som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 9 november 2021 är registrerade i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Inga bråkdelar av aktier kommer att utfärdas och det kommer inte att vara möjligt att delvis utnyttja en enstaka teckningsrätt. Alla teckningsrätter som förblir outnyttjade i slutet av teckningsperioden upphör att gälla utan någon kompensation. Teckning kan ske under perioden från och med 12 november 2021 till och med 25 november 2021 i Sverige och 29 november 2021 i Finland mot en teckningskurs om 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie. Om emissionen övertecknas kan styrelsen besluta att använda en övertilldelningsoption för att emittera upp till 11 688 692 ytterligare aktier.
  • Riktad emission om högst 116 886 926 nya aktier (den ”Riktade Emissionen”). Aktierna erbjuds för teckning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, pro rata till följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB. Teckning av aktier ska ske senast den 29 november 2021 mot en teckningskurs om 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie och betalning ska ske senast den 6 december 2021. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och på de villkor som Bolagets styrelse bedömer av emissionen kan genomföras, anpassad till den rådande marknadssituationen. Aktier som emitteras i samband med den Riktade Emissionen medför inte rätt att delta i Företrädesemissionen.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad emission till de investerare som har rätt att teckna aktier i den Riktade Emissionen, som kompensation för deras garantiåtaganden i Företrädesemissionen, ifall den ska betalas i aktier. Sådana aktier ska emitteras till marknadspris såsom fastställs av styrelsen.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS