Kommuniké från extra bolagsstämma i Enersize Oyj

Vid extra bolagsstämma i Enersize Oyj (”Enersize” eller Bolaget”) den 5 november 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://enersize.com.

Stämman beslutade om:

  • Företrädesemission om högst 116 886 926 nya aktier (”Företrädesemissionen”). Bolaget kommer att tilldela alla aktieägare som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 9 november 2021 är registrerade i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Inga bråkdelar av aktier kommer att utfärdas och det kommer inte att vara möjligt att delvis utnyttja en enstaka teckningsrätt. Alla teckningsrätter som förblir outnyttjade i slutet av teckningsperioden upphör att gälla utan någon kompensation. Teckning kan ske under perioden från och med 12 november 2021 till och med 25 november 2021 i Sverige och 29 november 2021 i Finland mot en teckningskurs om 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie. Om emissionen övertecknas kan styrelsen besluta att använda en övertilldelningsoption för att emittera upp till 11 688 692 ytterligare aktier.
  • Riktad emission om högst 116 886 926 nya aktier (den ”Riktade Emissionen”). Aktierna erbjuds för teckning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, pro rata till följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB. Teckning av aktier ska ske senast den 29 november 2021 mot en teckningskurs om 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie och betalning ska ske senast den 6 december 2021. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och på de villkor som Bolagets styrelse bedömer av emissionen kan genomföras, anpassad till den rådande marknadssituationen. Aktier som emitteras i samband med den Riktade Emissionen medför inte rätt att delta i Företrädesemissionen.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad emission till de investerare som har rätt att teckna aktier i den Riktade Emissionen, som kompensation för deras garantiåtaganden i Företrädesemissionen, ifall den ska betalas i aktier. Sådana aktier ska emitteras till marknadspris såsom fastställs av styrelsen.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS