enersize-logo 300

Rättelse: Enersize offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

Vid publicering saknades av misstag MAR stämpel som nu är tillagd!

Ökad omsättning och minskade kostnader har lett till minskad rörelseförlust vilket summerar kvartal 1 – 2023

SAMMANFATTNING AV DELÅRSPERIODEN
 
Januari – Mars 2023
·       Nettoomsättningen för första kvartalet 2023 uppgick till 64 655 (36 191) EUR.
·       Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet 2023 uppgick till -342 974 (-441 278) EUR.
·       Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för första kvartalet 2023 uppgick till -396 673 (-448 495) EUR.
·       Medelantalet anställda under första kvartalet 2023 uppgick till 5,0 (13,0).
 
Väsentliga händelser under 2023
 
Första kvartalet
·       Erhåller ny order från partnern SCOPP Solutions i Marocko
·       Johan Olson tillsätts som ny VD, Alexander Fällström (f.d. ledamot) tar över som styrelseordförande
·       Ny order och fördjupat engagemang med Scania
·       Ingår vinstdelningsavtal med skånsk livsmedelsproducent kring energioptimering av tryckluft
·       Offentliggör utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 – Tillförs ca 4,8 MSEK före emissionskostnader
Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Enersize tecknar avtal med CTRL Systems för marknaderna USA och Mexiko
·       Enersize Oyj genomför en riktad unitemission om 3,95 MSEK och en riktad kvittningsemission om 0,55 MSEK
·       Region Skånes partnerskap beviljar Enersize en affärsutvecklingscheck för kompetens motsvarande 167 000 SEK
·       EPHIA ansökan beviljad av Energimyndigheten
 
Koncernens nyckeltal i sammandrag (se definitioner på sid. 16)


EUR
2023
Kv 1
2022
Kv 1
2022
Helår
Nettoomsättning 64 655 36 191 182 893
Bruttomarginal, % 38 59 77
Rörelseresultat (EBIT) -342 974 -441 278 -2 142 243
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg.
Resultat före skatt -396 673 -448 495 -2 421 048
Vinstmarginal Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,0004 -0,0011 -0,0029
Antal aktier 1 091 799 402 472 547 704 826 958 482
Antal aktier i genomsnitt 959 378 942 408 159 250 530 366 168
Soliditet, % 67,3 86,8 52,0
Balansomslutning 1 629 142 2 274 209 2 006 727
Kassaflöde från rörelsen -525 599 -294 856 -1 664 757
Medelantalet anställda 5,0 13,0 11,0 
VD JOHAN OLSON HAR ORDET
Många bäckar små bildar en å säger man ju och lite så har det varit för oss också under det gångna kvartalet. Vi har stängt ett flertal affärer och nästan dubblerat vår nettoomsättning jämfört med samma period föregående år, vilket är väldigt glädjande. Precis som vi tidigare kommunicerat så är affärerna dock relativt baktunga och ger större effekt i ett senare skede. Det bidrar till att vi mötts av en viss skepsis från marknaden avseende vår aktie och det har medfört en del oönskade effekter som vi varit tvungna att hantera. Vi erhöll exempelvis inte lika mycket kapital som vi räknat med i teckningsoptionen under februari månad. Bolagets finansiella ställning är och kommer alltid att vara av högsta prioritet, därav extremt mycket fokus på denna fråga under inledningen av Q2. Den finansiella frågan är nu hanterad men har av förklarliga skäl tagit tid och tvingat oss att dra ner på tempot i planen. Även om det är naturligt att det kan ske i tider som dessa, är det självklart inte vad jag hoppades på när vi gick in i 2023 då det finns en uppenbar och mycket tydlig möjlighet just nu för företag inom energioptimering.
Fönstret är dock fortfarande vidöppet och kanske har det till och med blivit ännu mer korsdrag för energioptimeringsmöjligheter i takt med att allt fler inser att krisen inte är över för energisektorn.  Enligt bland annat Energimyndigheten och IAE samt Leeds University är det tydligt att vi trots nyproduktion av el, kommer att stå kort med ett antal procent även i normalfallet!
Lösningen är, och det är den enda som är realistisk, att spara och minska på slöseri av energi.
Låter ju banalt eller hur?! Alla har ju sparat redan, eller? Jo, visst har hushållen sparat massor, även företagen generellt, liksom det offentliga. Fastighetssektorn har exempelvis  optimerat sina flerfamiljshus på både längden och tvären och det finns mängder av företag som hjälper till med dessa optimeringar för fastigheter, klimat och belysning etc.
Jättebra! Men industrin har inte kommit hela vägen för det är mycket mer komplext som vi alla förstår. Visst man har bytt lampor till LED, man har ökat sin återvinning av värme och kyla  men många delar av industrin är känslig och det kräver expertis och grundlig planering för att åstadkomma verkliga, långsiktiga och försvarbara effekter.
Det är vi som gör det! Det tar tid men vi är med hela vägen, från kontroll av nuläge till planering av åtgärder och genomförande. Dessutom ser vi till att det sedan övervakas, optimeras och ger en bra och långsiktig lösning. 
Våra kunder är lätta att känna igen… Alla låter ”pssss” när man kommer in i lokalen… Men att ta det från det till att ge verklig effekt kräver kunskaper, kompetens, rätt verktyg samt erfarenhet. Därför satsar vi nu på försäljning, leverans och teknik för att bygga våra relationer så som vi sagt tidigare och vi räknar med att det kommer ge en snabb och god effekt. Vi har tidigare saknat delar av denna kompetens då större fokus låg på forskning och utveckling men vi ser nu positiva effekter till följd av den genomförda omorganiseringen av Bolaget. Jag ser fram emot då våra affärer når vidare i vår flerstegsmodell eftersom våra kunder kommer spara mer samtidigt som vi kommer förbättra vår lönsamhet. Modellen bygger på en klassisk “win-win” och det är enligt mig en grundförutsättning för att nå långsiktig framgång.
I och med att styrelsen och ledningen löst Going concern för 2023, kommer vi nu att återgå till planen att bygga vidare för en framtida försäljnings- och leveransorganisation. Resultatet av detta, kommer att synas i form av både lägre kostnader och på sikt ökad tillväxt.    
Elbesparing är effektivare än nyproduktion och kan göras här och nu! Svårare är det inte!
Johan Olsson
VD, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS