enersize-logo 300

Rättelse: Enersize offentliggör halvårsrapport 2023

Vid publicering saknades av misstag MAR stämpel som nu är tillagd och även länk till rapporten på hemsidan saknades och är https://enersize.com/for-investors/finansiella-rapporter/

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA HALVÅRET 2023 Med ”Bolaget” eller ”Enersize” avses Enersize Oyj med det finska organisationsnumret 2317518-8, Enersize Advanced Research AB med det svenska organisationsnumret 559133-6846 eller kollektivt Enersize Group. Med ”First North” avses Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

April – Juni 2023

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet 2023 uppgick till 41 902 (53 340) EUR.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet 2023 uppgick till -340 408 (-495 603) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för andra kvartalet 2023 uppgick till -319 990 (-516 355) EUR.
 • Medelantalet anställda under andra kvartalet 2023 uppgick till 2,0 (11,0).

Januari – Juni 2023

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 106 291 (89 532) EUR.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -684 420 (-936 880) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden uppgick till -716 663 (-964 849) EUR.
 • Medelantalet anställda under perioden uppgick till 3,0 (11,0).

Väsentliga händelser under H1 2023

Första kvartalet

 • Erhåller ny order från partnern SCOPP Solutions i Marocko
 • Johan Olson tillsätts som ny VD, Alexander Fällström (f.d. ledamot) tar över som styrelseordförande
 • Ny order och fördjupat engagemang med Scania
 • Ingår vinstdelningsavtal med skånsk livsmedelsproducent kring energioptimering av tryckluft
 • Offentliggör utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 – Tillförs ca 4,8 MSEK före emissionskostnader

Andra kvartalet

 • Enersize tecknar avtal med CTRL Systems för marknaderna USA och Mexiko
 • Enersize Oyj genomför en riktad unitemission om 3,95 MSEK och en riktad kvittningsemission om 0,55 MSEK
 • Region Skånes partnerskap beviljar Enersize en affärsutvecklingscheck för kompetens motsvarande 167 000 SEK
 • EPHIA ansökan beviljad av Energimyndigheten

Koncernens nyckeltal i sammandrag (se definitioner på sid. 16)

EUR 2023
Kv 2
2022
Kv 2
2023
H1
2022
H2
2022
Helår
Nettoomsättning 41 902 53 340 106 291 89 352 182 893
Bruttomarginal, % 64 73 49 68 77
Rörelseresultat (EBIT) -340 408 -495 603 -684 420 -936 880 -2 142 243
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg, Neg.
Resultat före skatt -319 990 -516 335 -716 663 -964 849 -2 421 048
Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie -0,00029 -0,0011 -0,00066 -0,0021 -0,0029
Antal aktier 1 091 799 402 472 547 704 1 091 799 402 472 547 704 826 958 482
Antal aktier i genomsnitt 1 091 799 402 472 547 704 678 662 325 472 547 704 530 366 168
Soliditet, % 80,5 82,1 80,5 82,1 52,0
Balansomslutning 1 216 002 1 766 382 1 216 002 1 766 382 2 006 727
Kassaflöde från rörelsen -261 403 -411 332 -787 002 -675 265 -1 664 757
Medelantalet anställda 2,0 11,0 3,0 11,0 11,0

VD JOHAN OLSON HAR ORDET

Vi går in i årets bästa period med ett nytt fundament, basen är satt, utrensningen i organisationen är gjord, kostnadsmassan minskad, kundbehoven identifierade och produkterna och tjänsterna modifierade vilket gör att vi nu kan satsa på kunder och tillväxt. Så skulle jag vilja summera sista delen av våren och sommaren. Nu behöver vi skala upp organisationen och växa med både fler säljare och inom leveransorganisationen samtidigt som vi satsar på våra partnerskap.

Vi har sett över den mjukvara och teknik som tidigare erbjudits och arbetar nu med lanseringen av en förbättrad version som vi kommer kunna släppa till testkunder under Q3 och till samtliga fullt ut i Q4. Den är enklare, tydligare, bättre och ger både oss och kunderna lösningar som sparar effektivt. Det är en snabb och tydlig breddning av effektiviseringspotentialen samtidigt som det kommer öka djupet ytterligare i vår expertis inom tryckluft men som även öppnar upp för integration utanför tryckluft. Det är en mycket mer kundanpassad lösning än vad som tidigare tillhandahållits och som dessutom kommer att vara fullt möjligt att integrera med befintliga system hos kunderna, vilket underlättar såväl implementation som arbetssätt och försäljning.

Försäljningen som skett under våren och sommaren har mestadels bestått av mindre första-stegs installationer, tester och analyser. Dessa insatser kommer bolaget kunna dra nytta av och bygga vidare på till hösten i kombination med fler resurser på säljsidan, vilket varit en trång sektor. Utöver det har vi en tydlig ökning av intresset från våra partners, vilket gör att jag ser ljust på den närmaste tiden och inte minst inför kommande år. Vi vet att det tar tid att sälja in våra tjänster till främst större aktörer som har längre beslutsvägar. Men i takt med elprisernas fortsatta ökning, elavtal som upphör och ska förlängas kan vi räkna med allt snabbare beslutsvägar.

Vi kan konstatera, inte minst med lärdomar av vårt samarbete med IUC, att även mindre industrier och företag snabbt kan dra nytta av våra metoder och spara stora summor samtidigt som vi får bra betalt och miljöeffekterna är påtagliga. Det kommer därför bli en viktig utveckling framöver att inte enbart arbeta mot världens större bolag utan även mot de lite mindre. Där är besluten snabbare och lönsamheten för båda parter väl så bra. 

Leveransorganisationen har vässats under våren och sommaren och under september får vi ytterligare resurser på plats för att kunna leverera snabbt och effektivt samtidigt som vi frigör resurser för expertanalyser. Även på expertsidan har vi förstärkt organisationen i syfte att skapa  en flexiblare och bredare bas att arbeta med och därigenom få ner ledtider och öka genomflödet så att vi kan ta fler komplexa uppdrag.

Så här i slutet av sommaren kan man tycka att det känns avlägset med kommande vinters elpriser men i vårt arbete med kompetensutveckling och breddning inom energioptimering får vi insikt i kundernas oro. Många sitter fortfarande med fasta elavtal vilka kommer gå ut under hösten och vintern. Då kommer de exempelvis gå från 35 öre/kWh till 130 öre/kWh eller till och med 300 öre/kWh, vilket är en mycket kännbar förändring och kan vända vinst till förlust för många annars välmående företag. I kund Case vi gjort under sommaren kan vi snabbt se att det finns möjligheter att stävja detta och öka kundernas konkurrenskraft.

Vår energi har stärkts ytterligare under våren och sommaren trots den tuffa omställningen och nu ser vi verkligen fram emot att få hjälpa både befintliga och nya kunder att effektivisera på ett smart sätt. Vi ser även en positiv möjlighet till förvärv inom tryckluftsbranschen, vilket vi kommer titta närmare på under hösten för att snabbt kunna växa organisationen och tillgodose ett växande kundbehov.

Efter regn kommer sol, säger man, men för våra kunder räcker tyvärr vare sig allt vatten och all sol utan de behöver hjälp att effektivisera och spara utan att förlora produktivitet och stora investeringar. Nu har vi möjlighet att verkligen förverkliga och göra det!

Johan
VD, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS