Rättelse: Enersize upptar brygglån för att fortsätta etableringen av den nya SaaS-affärsmodellen

Respektive långivare kan begära att Bolaget ska återbetala hela eller delar av lånet jämte ränta med aktier, vid förfallodatum. Förtydligandet gäller tidpunkten "vid förfallodatum".

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om brygglån om sammanlagt 5 MSEK från två befintliga aktieägare. Bryggfinansieringen ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering samt möjliggör fortsatt etablering och införsäljning av den nya affärsmodellen.

Enersize har ingått avtal om bryggfinansiering enligt vilka långivarna, bestående av två aktieägare i Bolaget, åtagit sig att tillhandahålla lån och låneram om sammanlagt 5 MSEK. Brygglånet säkerhetsställer fortsatt etablering och införsäljning av den nya affärsmodellen, samt ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering och optimala kapitalstruktur.

Bolaget har ingått låneavtal om 5 MSEK med två aktieägare i Bolaget; Staffansgården i Trää AB och Torsion Invest AB. Lånen löper med en månatlig ränta om en procent och förfaller till betalning den 31 oktober 2022. Enersize har rätt att återbetala lånen jämte ränta i förtid, kontant eller i Bolagets aktier.

Respektive långivare kan begära att Bolaget ska återbetala hela eller delar av lånet jämte ränta med aktier, vid förfallodatum. Sådan konvertering ska ske genom riktad nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie som motsvarar 30 procent rabatt i förhållande till volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie under en period om 10 dagar före konverteringen. Låntagarna ges därutöver företrädesrätt att agera garant i samtliga emissioner som Bolaget kan komma att meddela under lånets löptid.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize appoints temporary finance function

Nasdaq First North-listed Enersize – which develops and delivers smart software, tools and services to enable energy optimization of industrial compressed air systems – appoints Thomas Bengtsson, former Chairman of the Board and interim CFO of the company, through an outsourced solution for the company’s finance function.

Läs mer »

Correction: Enersize obtains a bridge loan to continue the establishment of the new SaaS business model

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) has today entered into an agreement on a bridge facility for a total of SEK 5 million from two existing shareholders. The bridge financing gives the Board the opportunity to actively evaluate various alternatives for the Company’s long-term financing, and enables continued establishment and sale of the new business model.

Läs mer »

NEWS