Om bolaget

Bolagets Verksamhet

Enersize Oyj bedriver verksamhet inom tryckluftssystem. Bolagets tjänster inkluderar utveckling och försäljning av analysverktyg för energibesparing inom tryckluftssystem samt konsultationstjänster inom samma fält.

Enersize Oyj:s plattform består av flera beståndsdelar; sensornätverk, molnlösning med big data-hantering och analysverktyg. Genom den data som sensorerna insamlar kan ineffektivitet och driftstörningar i tryckluftssystemet upptäckas och Enersize kan därigenom effektivisera tryckluftssystemet. Effektiviseringarna genererar energibesparing om upp till 30 procent.

Bolagets primära marknad är i dagsläget Kina, ett industriland med ett stort behov av energibesparande system. I Kina förbrukar tryckluftssystem årligen cirka 300-400 TWh,1 vilket motsvarar kostnader om cirka 34-50 miljarder EUR.2 Kinas industri släpper dessutom ut stora mängder koldioxid. Jämförelsevis motsvarar 1 kWh i Kina cirka 680 gram koldioxid medan 1 kWh i Sverige motsvarar cirka 41 gram koldioxid. Anledningen till den höga andelen koldioxidutsläpp i samband med kinesisk energi beror på att den kinesiska marknaden till stor del använder kolkraft som energikälla.

Potentiella kunder för Enersize Oyj är alla industrier med tryckluftssystem. Bolaget har idag flera befintliga avtal i Kina och Europa.

Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning för nedladdning via denna länk (pdf)

Affärsidé

Enersizes affärsidé är att erbjuda industrier effektivisering och energibesparing av tryckluftssystem genom ett delat besparingsprogram där Enersize tar i anspråk en del av det belopp kundbolag sparar genom åtgärderna. Bolaget arbetar med Internet of Things (IoT)-system med molnbaserad big data-insamling och hantering som analyseras genom egna algoritmer som identifierar systemsvagheter och möjliga besparingsåtgärder.


1 http://www.reuters.com/article/china-power-consumption-idUSL3N15104C
2 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf

Historik

Energi är en grundpelare i den moderna ekonomin och energi används överallt. Energikonsumtionen bidrar emellertid till globala problem, där det största och mest välkända problemet är klimatförändringarna och de utmaningar dessa medför. Med anledning därav är energi ett allt viktigare diskussionsämne och globalt genomgås en förändring där både individer och företag förändrar sin energikonsumtion och energiproduktion mot en mer hållbar inriktning. Den globala industrin är en bidragande orsak till den höga energikonsumtionen i världen och studier visar att industrin kan bidra med upp till cirka 42 procent av all energikonsumtion globalt.3 Vidare tyder forskning på att industrin använder minst 50 procent mer energi än teoretiskt behövligt.4 Tryckluftssystems årliga elkonsumtion är cirka 1 150 TWh, vilket medför utsläpp av 575 000 000 ton koldioxid. Utsläppen motsvarar de årliga koldioxidutsläppen från 100 miljoner bilar.5 Det finns idag därför ett stort behov av energibesparande åtgärder inom tryckluftssystem.

Enersize är ett finskt bolag som har en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys av industriella tryckluftssystem som möjliggör cirka 20-30 procent energibesparing och i ett fåtal fall över 50 procent energibesparing. Cirka 90 procent av tillverkningsindustrin använder idag tryckluft och tryckluften utgör cirka 4,5 procent av världens totala elkonsumtion. På Enersize största marknad – Kina – står tryckluftssystemen för nära 10 procent av all använd el.6 Styrelsen bedömer att tryckluft ses som en icke-kostnad och att besparingsåtgärder ofta är begränsade till åtgärder på avgränsade delar i systemen. Styrelsen bedömer att tillverkningsindustrin kommer att behöva förändras mot ett mer hållbart energianvändande och det finns således ett behov av energibesparande inom tryckluftssystem. Bolaget arbetar med tryckluftssystemen som en helhet och genom stöd för detta med sin teknologi bedömer styrelsen att större energibesparing kan uppnås än genom konventionella metoder.

Enersizes plattform består av flera beståndsdelar; sensornätverk, molnlösning med big data-hantering och analysverktyg. Genom den data som sensorerna insamlar kan ineffektivitet och driftstörningar i tryckluftssystemet upptäckas och Enersize kan därigenom effektivisera tryckluftssystemet. Bolaget har löpande avtal som styrelsen uppskattar kommer kunna generera cirka 14 MEUR i besparingar fram till avtalens utgångsdatum.

Effektiviseringen och övervakningen av tryckluftssystemen som erhålles med Enersizes teknologi innebär även att kapaciteten och stabiliteten ökar i tryckluftssystemen. Detta innebär bättre kapacitet för produktionsökningar och minskade risker för avbrott i tryckluftsförsörjningen. Tryckluftssystemen är så vanligt förekommande att ett avbrott i tryckluftsförsörjningen ofta innebär ett totalt stillestånd för all produktion i en fabrik.


3 International Energy Agency (2009). Key World Energy Statistics 2009.
4 International Energy Agency (2006). Energy technology perspectives 2006: Scenarios and Strategies to 2050.
5 https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle-0
6 http://escholarship.org/uc/item/0v72z2q0#page-1

 

 

Tidpunkt Händelse
2010 Enersize bildas
2010 Enersize påbörjar utveckling av IoT-plattform
2012 Enersize ansöker om företagssanering
2014 Saneringsprogrammet initieras
2015 Första kundavtal med vinstdelning påbörjas i Kina
2016 Heinz Dürr-koncernen går in som delägare i Enersize
2016 Påbörjar utveckling av helautomatiserat analysverktyg
2017 Öppnar R & D-kontor i Lund, Sverige
2017 Genomför private placement om 8,2 MSEK
2017 Scania Growth Capital går in som delägare i Enersize
2018 Öppnar kontor i Shanghai, Kina
2018 Avtal med Formue Nord om konvertibellån
2018 Köper LEAQS och anställer Daniel Winkler
2018 Ingår nära samarbete med Bo Kuraa

Finansiell Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information: 

Bokslutskommuniké 2019                2020-03-20

Kvartalsredogörelse 1, 2020              2020-05-22 (Endast sammanfattning, ingen finansiell information)

Halvårsrapport, 2020                            2020-08-21

Kvartalsredogörelse 3, 2020              2020-11-20 (Endast sammanfattning, ingen finansiell information)

Bokslutskommuniké 2021

Räkenskapsperiod: 1 januari till 31 december

Tidpunkt för nästa planerade bolagsstämma: TBC maj 2020

(Ovanstående datum kan komma att ändras varvid informationen i sådant fall kommer uppdateras på denna sida)

Styrelse och Ledning

Anders Lundström – styrelseordförande sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2019

Anders Lundström, född 1964, är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är idag aktiv som styrelseordförande för W5 Solutions AB, ett bolag som levererar högteknologiska lösningar till bland annat försvarsindustrin. Lundströms tidigare erfarenheter inkluderar bland annat rollen som styrelseledamot och VD i Svenska Aerogel Holding AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market. Under perioden 2005 –2010 var Anders Lundström VD på Newbeam AB. Han var 2001–2005 VD och styrelseledamot på PAf Rekrytering AB och 1998–2001 senior konsult på SEE Headhunting & Consulting. Dessförinnan innehade Anders Lundström affärsledande roller inom Poolia-koncernen samt på Rexroth Mecman.

Innehav i Enersize
Lundström äger 705 882 aktier i bolaget. Lundström äger 172 413 aktier i Loudspring Oyj, motsvarande ca 0,5%, som innehar 19% av aktierna i Enersize.

Oberoende

Anders Lundström är styrelseledamot i Loudspring som är Enersizes största aktieägare.

Thomas Bengtsson – styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande 2019-2020

Thomas Bengtsson, född 1972, har en civilekonomexamen (M.Sc. Economics) vid Lunds universitet samt en utbildning i IFL, Valuation and Corporate finance från Handelshögskolan i Stockholm. Bengtsson har lång erfarenhet inom både cleantech och svensk industri och driver eget bolag inom bl.a. elproduktion från vindkraft. Thomas Bengtsson har en bakgrund som senior rådgivare för svenska Näringslivsdepartementet där han bl.a. varit delaktig i etableringen av Almi Invest AB, Inlandsinnovation AB, Saminvest AB samt Fouriertransform AB. Förutom styrelseuppdrag i Almi Invest AB under 2008-2011 och Inlandsinnovation AB har Bengtsson även varit vice ordförande för Industrifonden 2011-2015 samt ledamot för Loudspring Oyj 2015-2019, ordförande 2018-2019. Thomas Bengtsson har tidigare arbetat på internationell nivå, bl.a. inom EU-kommissionen. Bengtsson arbetar i rollen som ledamot för bolaget även aktivt som konsult avseende finans- och investerarfrågor.

Innehav i Enersize
Thomas Bengtsson har 1 197 750 aktier i Enersize.

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolagets samt bolagsledningen.

Sami Mykkänen – styrelseledamot sedan 2015

Sami Mykkänen, född 1973, är utbildad högskoleingenjör (BSc.Automation) inom automationsteknik vid Åbo Akademi. Mykkänen har varit VD i Enersize sedan januari 2015, dessförinnan arbetade han nio månader i Enersize i annan roll. Under 2008 till 2014 var Mykkänen VD (President & CEO) för det noterade bolaget InCap Oyj som är verksamt i Finland, Estland, Indien och Kina inom kontraktstillverkning av elektronik. Därförinnan var Mykkänen vice VD för bolaget med operativt ansvar. Vidare har Mykkänen tidigare varit operativ chef (Operations Director) i Shanghai för Powerwave Technologies med ansvar för cirka 1 200 anställda. Mykkänen var VD i Enersize 2015-2018.

Innehav i Enersize
Sami Mykkänen äger privat 1 805 000 aktier. Mykkänen äger även 232 750 aktier genom närståendes bolag. Vidare har Mykkänen 2 232 500 teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende

Mykkänen är direkt samt via bolag en större aktieägare i bolaget. Han är oberoende från ledningsgruppen.

Stefan Kaiser – styrelseledamot sedan 2020

Stefan Kaiser är född 1964 och är utbildad civilekonom och tidigare auktoriserad revisor och partner på PWC.
Stefan har en lång karriär inom Private Equity industrin både i Baltikum, Ryssland, Ukraina och Afrika.
Han är i dag aktiv som styrelseledamot i Frank Digital Experiences AB, Hot Chilly AB, W5 Solutions AB och Progress Capital AB

Innehav i Enersize

Stefan har 705 882 aktier i bolaget.

Oberoende

Stefan är oberoende i förhållande till bolagsledningen och större aktieägare.

Anders Sjögren – VD sedan 2018

Anders Sjögren, född 1974 har en PhD i Fysik. Sjögren har tidigare arbetat som CTO och Head of Research samt verkat som interim CFO på Anoto AB. Han har har tidigare haft positioner på Enersize som Head of Rersearch samt CTO. Sjögren är ej ledamot i bolagets styrelse.

Innehav i Enersize
Sjögren äger 2 749 201 aktier i Enersize. Sjögren innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Bo Kuraa

Bo Kuraa – Technical Director och General Manager China sedan 2019

Bo Kuraa, född 1963, är mekanikingenjör och en av världens ledande experter på energibesparing i industriella tryckluftssystem med bland annat Världsbanken och FN som tidigare uppdragsgivare. Kuraa är knuten till Enersize via samarbetsavtal, vilket innebär att Kuraa arbetar exklusivt för Enersizes räkning med tryckluftseffektivisering. Bo Kuraa har lång erfarenhet av effektivisering av tryckluftssystem i Asien och Mellanöstern. Han har förutom specialistkompetens inom tryckluftssystem även unik kompetens inom optimering av ångpannor vilket är vanligt förekommande inom industrin. Kuraa har även ett pågående samarbete med DTI, Teknologiska Institutet i Danmark, samt ett brett internationellt kontaktnätverk.

Innehav i Enersize
Kuraa äger 883 178 aktier i Enersize. Kuraa innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Anders Lif – Head of Sales and Marketing

Anders Lif, född 1963, är civilingenjör i teknisk fysik och har under mer än 20 år haft globala ledarroller inom automations- och IT industrin—framförallt hos Siemens, IFS och Unit4. Med huvudfokus på internationell affärsutveckling har Anders arbetat med sälj och marknadsföring i alla världsdelar, haft direktrapporterande personal i mer än tio länder och en plats i den globala ledningsgruppen hos både IFS och Unit4. Anders Lif är knuten till Enersize via sitt egna bolag Redbellytrout AB på ett icke tidsbegränsat uppdrag.

Innehav i Enersize
Lif äger aktier och har inga teckningsoptioner i Bolaget.